مدیریت قراردادها

مدیریت قراردادها عبارت است از مجموعه اقداماتی که به منظور تعیین نوع قرارداد مناسب،انجام مذاکرات و طراحی و تنظیم متن قراردادها،انجام فراخوان ها،برگزاری مزایدات و مناقصات،نظارت بر حسن انجام قراردادها و پشتیبانی حقوقی و قضائی از قراردادها (امور دعاوی) و داوری و به عبارت دیگر مدیریت قراردادها به کلیه اقدامات انجام شده در فرایند انعقاد یک قرارداد از ابتدا تا انتها اعم از قراردادهای داخلی و بین المللی با هر موضوع اطلاق می گردد.

ک اصل کلی در بحث مدیریت قراردادها اعم از داخلی و بین المللی،محدود نبودن متن و مفاد قرارداد به یک الگوی واحد و ثابت است،زیرا یک قرارداد محل ظهور اراده و توافق طرفین بوده و بطور حتم باید کلیه توافقات طرفین در آن منعکس گردد و مسئول تهیه قرارداد به جای کپی برداری از یک نمونه ثابت قرارداد باید بر توافقات طرفین تاکید نماید.متاسفانه کپی برداری و استفاده بی رویه و بی ضابطه از قراردادهای تیپ بجای الگوبرداری خلاقانه در تهیه قراردادها در ایران شایع شده و همین موضوع در زمان اجرای قراردادها زمینه اختلافات بزرگ در تفسیر و اجرای قرارداد را فراهم آورده است.از سوی دیگر دخالت اشخاص فاقد صلاحیت فنی و حقوقی (و در برخی موارد اشخاص کم سواد)در امر تنظیم قراردادها و کمبود مراکز تخصصی فعال در زمینه تنظیم و مدیریت قرارداد در کشور،موجبات تنظیم قراردادهای ناقص،مبهم و بعضأ فاقد کارائی و بی اثر را فراهم آورده به نحویکه بخش زیادی از پرونده های موجود در مراجع قضائی و دادگاهها مربوط به تفسیر و اجرای همین قراردادها می باشد.

ما معتقدیم که دسترسی آسان،سریع و ارزان به قراردادهای کاملأ اختصاصی شده با شرائط کسب و کار هر یک از مراجعین،حق شما کاربران عزیز می باشد.بر همین اساس ما شعار و آرمان خود را ایجاد ساز و کاری قرار داده ایم که در آن هر شخص فارغ از نوع،کیفیت و یا کمیت فعالیت اقتصادی خود به قراردادی اختصاصی شده برای خود دسترسی داشته باشد.